Till innehåll på sidan

Skolverksamhet

För att skapa trygghet och struktur följer klasslärare och fritidspersonal sina elever under hela skoldagen.

Förskoleklass

När man är sex år börjar man i förskoleklass. I förskoleklassen arbetar eleverna med att förbereda sig för sin framtida skolgång.

Här introducerar vi skolämnen, rörelse och musik i lekande och lärande former. Social- och självständighetsträning i större grupp står även det på programmet.

I förskoleklass leker vi fram språkkänslan genom bland annat rim, ramsor och rytmen i språket. Självklart finns det även mängder av böcker.

Lågstadiet

Under årskurs 1 - 3 utökas ämnesundervisningen och de grundläggande kunskaperna tar här sin form.

Skolan arbetar med ett lustfyllt lärande med struktur och fokus. Lärarna lägger även stor vikt på arbetsro och trygghet för att alla elever ska kunna utvecklas kunskapsmässigt och trivas i skolan.

I varje årskurs finns det fritidspersonal som arbetar med eleverna i klassrummet och på fritidshemmet.

Har ditt barn annat modersmål än svenska, som ni även talar hemma? Då har barnet rätt att få modersmålsundervisning. Det sker som språkval utanför den vanliga skoltiden.

Mellanstadiet

Under årskurs 4 – 6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar. Eleverna möter nya lärare i musik, hemkunskap och språkval.

Vid höstterminens slut i årskurs 6 sätts det första betyget och under våren i samma årskurs gör eleverna även de nationella proven.

När eleverna lämnar vår skola är de redo för fortsatt skolgång. En grund är lagd för vidare studier och en tillit till att ”jag kan” finns hos varje elev.

Förutom att få kunskaper får ditt barn träna sig på att förstå och umgås med andra. Alla elever ska visa respekt för sin omgivning. De får lära sig att alla människor har samma rättigheter oavsett kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Demokrati och mänskliga rättigheter gäller lika mycket i skolan som i vårt övriga samhälle.

Har ditt barn annat modersmål än svenska som ni även talar hemma? Då har barnet rätt att få modersmålsundervisning. Det sker som språkval utanför den vanliga skoltiden.

Grundsärskolan

I grundsärskolan går elever från årskurs ett till och med årskurs sex. Grundsärskolan omfattar skol-, fritidshems- och mellanstadieverksamhet.

På Oxhagsskolan finns en grundsärskoleklass som tar emot elever från årskurs 1 till och med 6. Elever i grundsärskolan är, utifrån behov och förmåga, inkluderade i grundskolans verksamhet. I grundsärskolans verksamhet samarbetar lärare, elevassistenter och specialpedagoger för att göra varje elevs skoldag så bra som möjligt.

Tack vare den höga personaltätheten så ges möjlighet att utforma och anpassa varje elevs undervisning på bästa tänkbara sätt. Elevassistenterna följer eleverna både under skoldagen och på fritids. Eleverna i grundsärskolan har utökat antal lektioner inom de praktisk/estetiska ämnena, så som idrott, musik och slöjd.

Eleverna deltar i skolans olika traditioner, friluftsdagar och andra aktiviteter.

Grundskolan är obligatorisk

Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin. Om ditt barn har någon form av utvecklingsstörning har barnet rätt att istället gå i grundsärskola hos oss, som anpassas efter varje elevs förutsättningar. Grundskolan är avgiftsfri. Det betyder att du inte betalar något för utbildning, böcker och skolmaterial. Även skolmaten är gratis. Eleverna har tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.

Betyg från årskurs 6

Skolan sätter betyg från årskurs 6. Ditt barn får sedan betyg varje termin till och med slutbetyget i årskurs 9. Betyget visar hur väl elevens kunskaper motsvarar skolans krav. Det är med det betyget ditt barn söker vidare till gymnasiet. Lägsta krav är godkänt i åtta ämnen och tolv för de högskoleförberedande programmen. Det finns sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta betyget för att bli godkänd. F är inte godkänt.

Ingress: 
För att skapa trygghet och struktur följer klasslärare och fritidspersonal sina elever under hela skoldagen.