Om skolan

Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av en gedigen satsning på tidigt läsande samt en mycket engagerad personalgrupp.

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola samt förskoleklasser, med tillhörande fritidshem och fritidsklubb.

Hos oss står eleven och lärandet i centrum. Vi vet att alla barn vill och kan lära, men att man lär på olika sätt och i olika tempo. Därför anpassas undervisningen för att alla ska kunna uppnå goda resultat. Vår skola är en plats för lärande och trivsel, där varje elev ska må bra, lära sig och utvecklas tillsammans med sina vänner.

Skolan ligger precis vid Akallas tunnelbanestation, men har även nära till naturområden så som JärvafältetHansta naturreservat samt Eggeby gård. Intill skolan, med anslutande gångbro, ligger Husbybadet och en stor idrottsanläggning. När det är rast finns det på skolgården lekplatser och bollplaner där eleverna i trygg miljö kan leka och spela.

Inomhusmiljön på skolan är lugn och behaglig. Klassrummen är modernt utrustade och ligger runt två väl tilltagna bibliotek, vilket ger alla elever tillgång till det material och den arbetsro de behöver under hela skoldagen. Fritidshemmen ligger i angränsande lokaler så att eleverna slipper gå långt mellan verksamheterna samt att de kan vända sig till fritidspersonalen även under skoldagen.

Organisation

Skolans personal är organiserad i arbetslag. I årskurserna F - 3 ingår både lärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen arbetar i klasserna under skoltid. I arbetslag 4 - 6 ingår även lärare i praktisk-estetiska ämnen.

På skolan finns en grundsärskoleklass med tillhörande fritidsavdelning. Grundsärskolan bildar ett eget arbetslag men är också med i övriga arbetslag och är delvis integrerad i övrig verksamhet.

Rektor på skolan är Ann-Christin Sundell, biträdande rektor är Carl Colliander och administrativ chef är Petros Tzintzis.

Anställda

Antalet fast anställda på skolan är cirka 60. Fyra lärare har logoped-, speciallärar- eller specialpedagogutbildning och arbetar med elever och lärare i en till två årskurser vardera. Minst en lärare i varje arbetslag har utbildning i svenska som andraspråk.

Arbetsflöde

Omkring 95 % av barnen har svenska som andraspråk. Området har stor in- och utflyttning. Nyanlända elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sin ordinarie klass så snart som möjligt, till en början i vissa ämnen efter ett individuellt utformat schema för att till slut endast vara i sin klass.

Fritids

Cirka 180 elever är inskrivna på fritidshemsavdelningarna. Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans Fritidsklubb är en stor del av eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna. På varje fritidshemsavdelning finns minst en personal som har fritidspedagog- eller fritidsledarutbildning.

Trygghetsarbete

För mer information om skolans trygghetsarbete läs vidare under trygghetsgruppen.

Styrdokument

Skolans verksamhetsplan utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Planen kan kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.

Verksamhetsplan 2018 (pdf)

Personuppgiftshantering

Stockholms kommunala grundskolor använder säkra digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem, samt för sitt myndighetsutövande (till exempel: dokumentera elevs kunskaper, sätta betyg, föra frånvaro eller skolpliktsbevakning).

Ovanstående är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR) under förutsättning att man följer de riktlinjer som gäller när man behandlar personuppgifter. Åtkomsten till uppgifterna är begränsad så att endast den personal inom skolverksamheten som har någon form av anknytning till eleven får åtkomst till uppgifter om eleven. Exempel på sådan personal kan vara en skoladministratör, fritidspedagog eller klasslärare.

Vid användningen av digitala tjänster krävs det att skolan lämnar personuppgifter till leverantören för tjänsten. Leverantören är skyldig att ha ett personbiträdesavtal med staden, i enlighet med dataskyddsförordningen. Ett personbiträdesavtal talar tydligt om vilka personuppgifter som används i IT-systemet eller tjänsten, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas. Dessutom ska syftet med användandet av personuppgiften vara tydligt uttryckt. Personuppgifterna får aldrig återanvändas i andra syften.

Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en specifik (nu levande) person.

Skolan använder följande digitala system för behandling av personuppgifter:

  • BER – Barn och Elev register samt personaladministration
  • PMO – skolhälsovårdens journalsystem
  • HCL (Volvo IT) - kontohantering
  • Skolplattform Stockholm – kommunikationsverktyg mellan hem och skola
  • Office365 - molntjänst, pedagogiska verktyg
  • uStart – hantering av elevernas lärplattor (iPads)
  • Book-IT - bibliotekssystem
Dela:
onsdag, september 26, 2018 - 08:40

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Skolledning

Serviceteam

Arbetslagsledare

Specialpedagoger