Om skolan

Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av en gedigen satsning på tidigt läsande samt en mycket engagerad personalgrupp.

Oxhagsskolan är en låg- och mellanstadieskola i Kista. Skolan har ungefär 320 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola samt förskoleklasser, med tillhörande fritidshem och fritidsklubb.

Hos oss står eleven och lärandet i centrum. Vi vet att alla barn vill och kan lära, men att man lär på olika sätt och i olika tempo. Därför anpassas undervisningen för att alla ska kunna uppnå goda resultat. Vår skola är en plats för lärande och trivsel, där varje elev ska må bra, lära sig och utvecklas tillsammans med sina vänner.

Skolan ligger vid Akallas tunnelbanestation, men har även nära till naturområden så som JärvafältetHansta naturreservat samt Eggeby gård. Intill skolan, med anslutande gångbro, ligger Husbybadet och en stor idrottsanläggning. När det är rast finns det på skolgården lekplatser och bollplaner där eleverna i trygg miljö kan leka och spela.

Inomhusmiljön på skolan är lugn och behaglig. Klassrummen är modernt utrustade och ligger runt två väl tilltagna bibliotek, vilket ger alla elever tillgång till det material och den arbetsro de behöver under skoldagen. Fritidshemmen ligger i angränsande lokaler så att eleverna slipper gå långt mellan verksamheterna samt att de kan vända sig till fritidspersonalen även under skoldagen.

Skolans upptagningsområde har stor in- och utflyttning, där omkring 95% av barnen har svenska som andraspråk. Nyanlända elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sina ordinarie klasser så snart som möjligt, till en början i vissa ämnen efter ett individuellt utformat schema, för att till slut endast vara i sin klass.

Cirka 180 elever är inskrivna på fritidshemsavdelningarna. Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans Fritidsklubb är en stor del av eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna. På varje fritidshemsavdelning finns minst en personal som har fritidspedagog- eller fritidsledarutbildning.

Organisation

Ann-Christin Sundell är rektor på skolan, Carl Colliander är biträdande rektor och Petros Tzintzis är administrativ chef.

Skolans personal är organiserad i arbetslag. I årskurserna F - 3 ingår både lärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen arbetar i klasserna under skoltid. I arbetslag 4 - 6 ingår även lärare i praktisk-estetiska ämnen.

På skolan finns en grundsärskoleklass med tillhörande fritidsavdelning. Grundsärskolan bildar ett eget arbetslag men är också med i övriga arbetslag och är delvis integrerad i övrig verksamhet.

Antalet fast anställda på skolan är cirka 60. Fyra lärare har logoped-, speciallärar- eller specialpedagogutbildning och arbetar med elever och lärare i en till två årskurser vardera. Minst en lärare i varje årskurs har utbildning i svenska som andraspråk.

Mer information

För mer information om skolans trygghetsarbete läs vidare under trygghetsgruppen.

Skolans verksamhetsplan utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Planen kan du läsa här: Verksamhetsplan 2018 (pdf, 339 kB, nytt fönster).

Personuppgiftshantering

Stockholms kommunala grundskolor använder säkra digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem, samt för sitt myndighetsutövande.

Ovanstående är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR) under förutsättning att man följer de riktlinjer som gäller när man behandlar personuppgifter. 

Vid användningen av digitala tjänster krävs det att skolan lämnar personuppgifter till leverantören för tjänsten. Leverantören är skyldig att ha ett personbiträdesavtal med staden, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Skolan använder följande digitala system för behandling av personuppgifter:

  • BER – Barn och Elev register samt personaladministration
  • PMO – skolhälsovårdens journalsystem
  • HCL (Volvo IT) - kontohantering
  • Skolplattform Stockholm – kommunikationsverktyg mellan hem och skola
  • Office365 - molntjänst, pedagogiska verktyg
  • uStart – hantering av elevernas lärplattor (iPads)
  • Book-IT - bibliotekssystem
Dela:
onsdag, december 19, 2018 - 08:43

Öppettider

Skolan öppnas kl. 07:30 varje dag och elevkapprum kl. 7:45

Skolbarnsomsorg: 06:30 - 18:00

Morgonomsorg:
Villman avd. Rockan: 06:30 - 08:00

Kvällsomsorg:
Villman avd. Rockan: 17:00 - 18:00

Övriga tider vistas eleverna på sina respektive fritidshem

Telefonnummer till morgon- och kvällsomsorg:
08-508 45 750 eller 08 508 45 759

Skolledning

Arbetslagsledare

Serviceteam