Till innehåll på sidan

Om skolan

Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av vår satsning på tidigt läsande samt att våra pedagoger är mycket engagerade och har stor yrkesskicklighet.

Oxhags filosofi

Eleven och dess lärande står i centrum hos oss. Vi vet att alla barn vill och kan lära, men att man lär på olika sätt och i olika takt. Därför anpassas undervisningen för att alla ska kunna uppnå goda resultat.

Oxhagsskolan är en plats för lärande och trivsel, där varje elev ska må bra, lära sig och utvecklas tillsammans med sina vänner. Vi ser till att ditt barns hela skolpeng går oavkortat till ditt barns utbildning.

Oxhags arbetsmiljö

Inomhusmiljön på skolan är lugn och behaglig. Klassrummen är modernt utrustade och ligger runt två stora bibliotek, vilket ger alla elever tillgång till det material och den arbetsro de behöver. 

Fritidshemmen ligger intill klassrummen så att eleverna slipper gå mellan verksamheterna, det gör att eleverna kan vända sig till fritidspersonalen även under skoldagen. 

Oxhags organisation

Ann-Christin Sundell är rektor på skolan, Carl Colliander är biträdande rektor och Petros Tzintzis är administrativ chef.

Det är ungefär 60 personal anställda på skolan. Minst en lärare i varje årskurs har utbildning i svenska som andraspråk. 

Skolans personal är uppdelad i arbetslag. I arbetslag F - 3 ingår både lärare och fritidspersonal. I arbetslag 4 - 6 ingår även lärare i idrott, musik och slöjd.

Skolan har en logoped samt flera specialpedagoger som arbetar med elever och lärare i en till två årskurser vardera.

På skolan finns en grundsärskoleklass med eget fritidshem. Grundsärskolan bildar ett eget arbetslag men är också med i övriga arbetslag samt är med på skolans gemensamma aktiviteter.

På varje fritidshem har minst en personal fritidspedagog- eller fritidsledarutbildning. Fritidspersonalen arbetar även i klasserna under skoltid, så att hög personaltäthet säkras.

Oxhags elevrutiner

Området har stor in- och utflyttning, där omkring 95% av barnen har svenska som andraspråk. Det har gett skolan lång erfarenhet av att ta emot nyanlända barn.

Elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sina ordinarie klasser så snart som möjligt, till en början i vissa ämnen, för att till slut bara vara i sin klass.

Oxhags elevinflytande

Skolan har olika forum för att skapa delaktighet och samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare. För elevernas inflytande och delaktighet i verksamheten har skolans elevrådsmöte en gång var tredje vecka. Dessa elevråd inbegriper även matråd där skolan samarbetar med skolans matleverantör.

Mer information

Trygghetsgruppen

Verksamhetsplan (PDF, 339 KB)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 186 KB)

Personuppgiftshantering

Stockholms kommunala grundskolor använder säkra digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem, samt för sitt myndighetsutövande, enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid användningen av digitala tjänster måste skolan lämna personuppgifter till leverantören för tjänsten. Leverantören är skyldig att ha ett personbiträdesavtal med staden, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Personuppgiftshantering på Stockholms stads hemsida (annan webbsida).

Skolan använder följande digitala system för behandling av personuppgifter:

  • BER – elevregister samt personaladministration
  • PMO – skolhälsovårdens journalsystem
  • AzureAD - kontohantering
  • Skolplattform Stockholm – kommunikationsverktyg mellan hem och skola
  • Office365 - molntjänst, pedagogiska verktyg
  • uStart2 – hantering av elevernas lärplattor (iPads)
  • Book-IT - bibliotekssystem
Ingress: 
Vi på Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det kommer sig av vår satsning på tidigt läsande samt att våra pedagoger är mycket engagerade och har stor yrkesskicklighet.