Grundsärskola

I grundsärskolan går elever från årskurs ett till och med årskurs sex. Grundsärskolan omfattar skol-, fritidshems- och mellanstadieverksamhet.

På Oxhagsskolan finns en grundsärskoleklass som tar emot elever från årskurs 1 till och med 6. Elever i grundsärskolan är, utifrån behov och förmåga, inkluderade i grundskolans verksamhet. I grundsärskolans verksamhet samarbetar lärare, elevassistenter och specialpedagoger för att göra varje elevs skoldag så bra som möjligt.

Tack vare den höga personaltätheten så ges möjlighet att utforma och anpassa varje elevs undervisning på bästa tänkbara sätt. Elevassistenterna följer eleverna både under skoldagen och på fritids. Eleverna i grundsärskolan har utökat antal lektioner inom de praktisk/estetiska ämnena, så som idrott, musik och slöjd.

Eleverna deltar i skolans olika traditioner, friluftsdagar och andra aktiviteter.

Allmän information

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Läroplan och kursplaner

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterande ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i grundsärskolan läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne.

Om lärarna bedömer att en elev som läser ämnen i grundsärskolan skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

Läs skolverkets läroplan och kursplan här.

Att börja i grundsärskolan

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen (den kommunen där eleven bor) göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp.

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskoleklassen eller grundskolan eller från eleven själv. Det är hemkommunen som är ansvarig för utredningen.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs två saker:

  • Eleven har någon form av utvecklingsstörning
  • Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav
Dela:
måndag, december 3, 2018 - 09:22