Till innehåll på sidan

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid.

Fritidsverksamhetens uppgift är att komplettera skolverksamheten, främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. 

Fritidsverksamheten kompletterar skolan

Tillsammans bidrar skola och fritidsverksamheten till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

  • Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
  • Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Fritidsverksamheten är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Våra fritidshem har 3 långsiktiga projekt där de fördjupar sig inom de olika ämnena. Syftet är att väcka lusten och nyfikenheten till lärandet hos eleverna. 

Fritidsklubben erbjuder eftermiddagsaktiviteter för elever i årskurs 4-6 och är en så kallad öppen verksamhet, vilket betyder att förälder och inskrivet barn själva bestämmer om, när och hur ofta barnet ska närvara. Klubben har öppet från klockan 13.50 - 16.30 samt vissa lovdagar. På förmiddagarna är personalen inne i klasserna, vilket betyder att de träffar många av barnen under hela skoldagen.

Till skillnad från skolan kostar det pengar att ha barnet på fritidshem och fritidsklubb. Det är kommunen som bestämmer avgiftens storlek.

Eleverna får ta del av en varierad och meningsfull verksamhet

Fritidsverksamheten arbetar med skapande, för att träna finmotorik, utveckla fantasi och kreativitet. Eleverna får arbeta med olika uttrycksformer, tekniker samt material, för att utveckla självförtroende, våga prova, göra fel och göra om. Förmågor som grovmotorik, kroppsuppfattning, självbehärskning, rörelse, motion, förbättrat samspel samt kommunikation inom barngruppen tränas också. Empati, ansvarstagande och turtagning är något eleverna övar på dagligen utifrån olika styrda aktiviteter.

Eleverna erbjuds en mängd olika aktiviteter både inomhus och utomhus, allt ifrån skridskoåkning i närliggande ishall till utomhusaktiviteter i form av brännboll, fotboll, bandy med mera. Den fria leken får stort utrymme i verksamheten vilket främjar elevernas kompetensutveckling i sociala samt de verbala förmågor. Eleverna får lära sig att samsas, göra egna regler, öva turtagande och leva sig in i olika roller inom leken. 

Fritidsverksamhetens uppdrag

Fritidsverksamheten regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).

Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidsverksamheten ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen.

Verksamheten ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ingress: 
Fritidsverksamheten stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid.