Fritidshemsverksamheten

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolverksamheten, främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. 

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan.

Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Eleverna får ta del av en varierad och meningsfull verksamhet där de bland annat arbetar med:

  • Skapande, för att träna finmotoriken, utveckla fantasin och kreativiteten. Vidare får  eleverna uppleva olika uttrycksformer, tekniker samt material, för att utveckla självförtroende, våga prova, göra fel och göra om.
  • Rörelseaktiviteter som anpassas utifrån årstiden. Eleverna erbjuds en variation av olika aktiviteter både inne och utomhus, allt ifrån skridskoåkning med elever i mindre grupper 2 gånger i veckan i en närliggande ishall till utomhusaktiviteter i form av brännboll, fotboll, bandy med mera.
  • Fritids skapar förutsättningar för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Förmågor som grovmotorik, kroppsuppfattning, självbehärskning, rörelse, motion, förbättra samspel samt kommunikation inom barngruppen tränas. Empati, ansvarstagande och turtagning är något eleverna övar på dagligen utifrån olika styrda aktiviteter.
  • Fritidshemmet har samverkan med Kulturskolan. En gång i veckan kommer en pedagog som håller lektioner inom rytmik i mindre grupper.
  • Den fria leken får stort utrymme i verksamheten, det anses främja elevernas kompetensutveckling i det sociala samt de verbala förmågorna. Eleverna får lära sig att samsas, göra egna regler, öva turtagande och leva sig in i olika roller inom leken.
  • Fritidshemmet kompletterar skolan inom de olika ämnena. Med detta menas att vi på fritidshemmet har påbörjat 3 långsiktiga projekt där vi kommer att fördjupa oss inom dem olika ämnena. För att utveckla de olika förmågorna hos eleverna. Syftet är att väcka lusten och nyfikenheten till lärandet. 

Fritidshemmets uppdrag

Verksamheten ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Vad styr fritidshemsverksamheten?

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14).

Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen.

Det finns allmänna råd för fritidshem. De allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en  fritidshemsverksamhet som utgår ifrån skollagen och läroplanen och att bidra till att fler elever når målen. Materialet behandlar förutsättningarna för arbetet i fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

 

Dela:
måndag, februari 10, 2020 - 09:28
Ingress: 
<b>Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.</b>