Fritidshem

Två av tre elever är inskrivna på våra fritidshem. Här välkomnas elever från förskoleklass till och med årskurs tre.

Här finns en rad olika aktiviteter att välja mellan. Till exempel erbjuds utevistelser, sport, skapande verksamhet och praktisk teknik. Fritidshemmen ger också barnen möjlighet att koppla av och ta det lugnt före och efter skolarbetet.

Korallen

Fritidshemmet Korallen bedriver verksamhet före och efter skoltid. Här erbjuds barnen aktiviteter inom olika områden för väcka deras intresse för utveckling inom de målen vi arbetar mot.

Barnen delas ofta in i mindre grupper vilket skapar en meningsfull tillvaro för samtliga barn på fritidshemmet. Det ger personalen möjlighet att uppmärksamma, utmana och stötta varje individ på den nivån som de behöver.

Aktiviteterna planeras noggrant för att barnen ska känna sig inkluderade samt känna lust till att delta på samtliga planerade aktiviteter samt att utvecklas här på fritidshemmet.

Pyssel

Barnen pysslar gärna och på Korallen låter man barnen skapa med olika material för att bland annat träna på finmotorik samt väcka deras kreativitet

Rörelse

Besök till närliggande idrottshall sker regelbundet. I mindre grupper får där barnen prova på olika lekar som främjar bland annat barnens motorik, motion, samspel samt samarbetsförmågan. 

Aktiviteterna anpassas efter säsongen för att skapa en varierad samt meningsfull verksamhet.

Fri lek

Barnens egen fantasi stimuleras genom den fria leken samt ger dem möjligheten att samspela med de andra barnen. Det främjar den sociala förmågan vilket bland annat bidrar till att barnen får en god självkänsla.

Hajen

Fritidshemmet Hajen består av ca. 50 elever och 3 vuxna. Verksamheten är integrerad med skolan.

Vi samverkar och är knutna till årskursen under skoltid tillsammans med lärarna, vilket gör att vi får en helhetssyn på elevernas vardag samt kunskap om deras utveckling. Vi på Hajen strävar efter att eleverna ska uppleva en rolig, stimulerande och meningsfull miljö där skapande och lek får stor plats tillsammans med kamratskap och respekt för varandra.

Våra mål

  • Stimulera elevernas utveckling och lärande samt bidra till att läroplanens mål uppnås
  • Skapa möjligheter för den fria leken
  • Stödja utveckling av elevernas sociala kompetens i samspel med barn och vuxna i en trygg miljö

Eleverna får ta del av en varierad verksamhet där vi bland annat arbetar med:

  • Skapande, för att eleverna ska träna finmotoriken, utveckla sin fantasi och kreativitet. Vidare ska eleverna få uppleva olika uttrycksformer, tekniker samt material. Detta för att utveckla självförtroende, våga prova, göra fel och göra om.
  • Rörelseaktiviteter som anpassas utifrån årstiden. Vi erbjuder eleverna en variation av olika aktiviteter både inne och utomhus. Vi har skridskoåkning med elever i mindre grupper 2 gånger i veckan i en närliggande ishall. Utomhusaktiviteter i form av brännboll, fotboll, bandy med mera.
  • Vi ser till att skapa olika förutsättningar för att utveckla olika förmågor hos eleverna. Förmågor som grovmotorik, kroppsuppfattning, självbehärskning, rörelse, motion, förbättra samspel samt kommunikation inom barngruppen tränas. Empati, ansvarstagande och turtagning är något vi övar på dagligen utifrån olika styrda aktiviteter.
  • Vi samverkar med Kulturskolan. En gång i veckan får vi besök av en pedagog som håller lektioner inom rytmik i mindre grupper.
  • Den fria leken får stort utrymme i verksamheten. Vi anser att det främjar elevernas kompetensutveckling i det sociala samt de verbala förmågorna. Eleverna får lära sig att samsas, göra egna regler, öva turtagande och leva sig in i olika roller inom leken. Vilket i sin tur leder till nyfikenhet hos eleven, kreativiteten, fantasi, kroppsuppfattning och grovmotorik med mera.
  • Fritidshemmet kompletterar skolan inom de olika ämnena. Med detta menas att vi på fritidshemmet har påbörjat 3 långsiktiga projekt där vi kommer att fördjupa oss inom dem olika ämnena. För att utveckla de olika förmågorna hos eleverna. Syftet är att väcka lusten och nyfikenheten till lärandet. 

Rockan

Fritidshemmet Rockan består av ca 45 elever och 6 vuxna. Rockans mål är att skapa en trygg miljö där eleverna får de förutsättningar de behöver för sitt identitetsskapande.

Lärande

Genom samverkan med skolan arbetas det med olika aktiviteter som bidrar till elevernas lärande. Eleverna uppmuntras att utveckla sin fantasi och kreativitet genom att ha skapande verksamhet 2 gånger i veckan. Här erbjuds eleverna att lyssna på högläsning och berättelser, på så sätt stärks elevernas språk och ökar deras orduppfattning.

Motorisk och social samverkan

Rockan har utedagar 2 gånger i veckan där fokus ligger på rörelse och grovmotorik. Genom olika aktiviteter och leker arbetas det i förebyggande syfte för att minimera konflikter. Verksamheten grundar sig på att utveckla elevernas samarbete och deras förmåga att kommunicera.

Ansvar och delaktighet

Ansvarstagande är utgångspunkten för att få en meningsfull fritid. På Rockan övar eleverna på sin koncentration, följa regler, tankeförmåga, jämlikhet och självbehärskning. 

Dela:
fredag, september 14, 2018 - 10:15