Förskoleklass

När man är sex år börjar man i förskoleklass. I förskoleklassen arbetar eleverna med att förbereda sig för sin framtida skolgång.

Här introducerar vi skolämnen, rörelse och musik i lekande och lärande former. Social- och självständighetsträning i större grupp står även det på programmet.

I förskoleklass leker vi fram språkkänslan genom bland annat rim, ramsor och rytmen i språket. Självklart finns det även mängder av böcker.

Förutom att få kunskaper får ditt barn träna sig på att förstå och umgås med andra. Alla elever ska visa respekt för sin omgivning. De får lära sig att alla människor har samma rättigheter oavsett kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Demokrati och mänskliga rättigheter gäller lika mycket i skolan som i vårt övriga samhälle.

Allmän information

Förskoleklassen är en ettårig skolform där de flesta barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

I förskoleklassens uppdrag ingår att:

  • stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning
  • utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  • främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läroplan

Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger. Läs skolverkets läroplan för förskoleklass här.

Dela:
torsdag, augusti 9, 2018 - 10:39