Elevhälsovården

Elevhälsovården följer upp elevernas fysiska och psykiska utveckling, samt verkar för sunda levnadsvanor.

Elevhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens upp hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka elevhälsovården.

Elevhälsan omfattar elevhälsovård, skolpsykolog, kurator, logoped och specialpedagog. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Sköterska

Malin Saari är skolsköterska på Oxhagsskolan

Skolsköterskan ska arbeta förebyggande, hon följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar eventuella brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.
Hälsoundersökningarna och hälsosamtalen är en av skolhälsovårdens naturliga mötestillfällen med elever samt vårdnadshavare, skolan kan även vid behov erbjuda hälsoupplysning både enskilt och i grupp.

Skolsköterskan tar över efter barnhälsovården när barnen börjar förskoleklass. Skolsköterskan fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC. Information om vaccinationer inom elevhälsovården hittar du här (pdf, 32 kB, nytt fönster).

Skolsköterskan kan hjälpa till med enklare vård, vid svårare fall måste vi hänvisa till sjukvården.

Läkare

Asnaketch Dinsa är skolläkare på Oxhagsskolan

Skolläkaren har tidsbokad mottagning en gång i månaden, bokning sker via skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare har sekretess som övrig sjukvård.

Kurator

Anna-Maria Theodosiou är skolkurator på Oxhagsskolan

Skolkurators funktion är att medverka med sin profession i Elevhälsoteamet – EHT – tillsammans med rektor, biträdande rektor, psykolog, specialpedagog och skolsjuksköterska. Kurator har elevfokus och arbetar förebyggande och främjande med elevernas hälsa och utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

Skolkuratorn samverkar även med andra professioner och nätverk utanför skolan för att kunna vägleda och vara konsulterande i EHT, för elever, skol- och fritidspersonal samt föräldrar.

Psykolog

Johan Mattsson är skolpsykolog på Oxhagsskolan

Skolpsykologen kan ge råd och stöd till dig i skolan för att främja inlärning och utveckling. Du kan även vända dig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan.

Logoped

Ylva Jonsson är logoped på Oxhagsskolan

Logopeden arbetar med elevernas språk och kommunikation. Logopeden stöttar elever med språkliga svårigheter, till exempel språkstörning, och elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Elevinflytande

Skolan har olika forum för att skapa delaktighet och samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare.

För elevernas inflytande och delaktighet i verksamheten har skolans elevråd möte en gång var tredje vecka. Dessa elevråd inbegriper även matråd där skolan samarbetar med skolans matleverantör.

Se även skolans värdegrund samt Skolplattform Stockholm för vidare information.

Läs mer om elevhälsa på Stockholms stads hemsida.

Dela:
måndag, februari 10, 2020 - 10:49

Elevhälsans tider

Skolsköterska

måndag - fredag 8.00 - 16.00

Skolpsykolog

tisdag och onsdag 8.00 - 16.30

Skolkurator

vardagar 8.00 - 15.00

Ingress: 
<b>Elevhälsovården följer upp elevernas fysiska och psykiska utveckling, samt verkar för sunda levnadsvanor.</b>