Till innehåll på sidan

Elevhälsovård

Elevhälsovården följer upp elevernas fysiska och psykiska utveckling, samt verkar för sunda levnadsvanor.
Elevhelsovården omfattar skolsköterska, psykolog, kurator, logoped och specialpedagog.

Elevhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens upp hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka elevhälsovården. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam – EHT – som består av rektor, biträdande rektor, psykolog, specialpedagog, skolkurator och skolsjuksköterska.

Sköterska

Malin Saari är skolsköterska på Oxhagsskolan

Skolsköterskan ska arbeta förebyggande, hon följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar eventuella brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

Hälsoundersökningarna och hälsosamtalen är en av skolhälsovårdens naturliga mötestillfällen med elever samt vårdnadshavare, skolan kan även vid behov erbjuda hälsoupplysning både enskilt och i grupp.

Skolsköterskan tar över efter barnhälsovården när barnen börjar förskoleklass. Skolsköterskan fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC.

Vaccinationer inom elevhälsovården (PDF, 32 kB)

Skolsköterskan kan hjälpa till med enklare vård, vid svårare fall måste vi hänvisa till sjukvården.

Läkare

Asnaketch Dinsa är skolläkare på Oxhagsskolan

Skolläkaren har tidsbokad mottagning en gång i månaden, bokning sker via skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare har sekretess som övrig sjukvård.

Kurator

Anna-Maria Theodosiou är skolkurator på Oxhagsskolan

Skolkuratorn har elevfokus och arbetar förebyggande och främjande med elevernas hälsa och utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

Skolkuratorn samverkar även med andra professioner och nätverk utanför skolan för att kunna vägleda och vara konsulterande i EHT, för elever, skol- och fritidspersonal samt föräldrar.

Psykolog

Johan Mattsson är skolpsykolog på Oxhagsskolan

Skolpsykologen kan ge råd och stöd till dig i skolan för att främja inlärning och utveckling. Du kan även vända dig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan.

Logoped

Ylva Jonsson är logoped på Oxhagsskolan

Logopeden arbetar med elevernas språk och kommunikation. Logopeden stöttar elever med språkliga svårigheter, till exempel språkstörning, och elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 
 
 
 

Elevhälsans tider

Skolsköterska

måndag - fredag 8.00 - 16.00

Skolpsykolog

tisdag och onsdag 8.00 - 16.30

Skolkurator

vardagar 8.00 - 15.00

Ingress: 
Elevhälsovården följer upp elevernas fysiska och psykiska utveckling, samt verkar för sunda levnadsvanor. </br>Elevhelsovården omfattar skolsköterska, psykolog, kurator, logoped och specialpedagog.