Elevhälsoteam

Elevhälsovården följer upp elevernas utveckling, såväl den fysiska som den psykiska, och verkar för sunda levnadsvanor

Elevhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka elevhälsovården.

Elevhälsan omfattar elevhälsovård, skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Skolhälsovården

Malin Saari är skolsköterska på Oxhagsskolan

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar förskoleklass.

Skolhälsovården ska arbeta förebyggande, den följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.
Hälsoundersökningarna och hälsosamtalen är en av skolhälsovårdens naturliga mötestillfällen med elever samt vårdnadshavare, skolan kan även vid behov erbjuda hälsoupplysning både enskilt och i grupp.

Skolhälsovården fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC. Information om vaccinationer inom elevhälsovården hittar du här (pdf).

På skolans mottagning kan vi hjälpa till med enklare vård, måste vid svårare fall hänvisa till sjukvården.

Läkare

Asnaketch Dinsa är skolläkare på Oxhagsskolan

Skolläkaren har tidsbokad mottagning en gång i månaden, bokning sker via skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare har sekretess som övriga sjukvården.

Kurator

Iljo Kim Zung är skolkurator på oxhagsskolan

Kurators funktion inom elevhälsan är att medverka med sin profession i Elevhälsoteamet – EHT – tillsammans med rektor, biträdande rektor, psykolog, specialpedagog och skolsjuksköterska. Kurator har elevfokus och arbetar förebyggande och främjande med elevernas hälsa och utveckling både socialt och kunskapsmässigt.

Kuratorn samverkar även med andra professioner och nätverk utanför skolan för att kunna vägleda och vara konsulterande i EHT, för elever, för skol- och fritidspersonal samt föräldrar.

Psykolog

Johan Mattsson är skolpsykolog på Oxhagsskolan

Psykologen kan ge råd och stöd till dig i skolan för att främja inlärning och utveckling. Du kan även vända dig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan.

Läs mer om elevhälsa på Stockholms stads hemsida.

Dela:
fredag, mars 2, 2018 - 14:17

Elevhälsans tider

Skolsköterska

måndag - torsdag 8.00 - 16.00

Skolpsykolog

tisdag och onsdag 8.00 - 16.30

Skolkurator

tisdag och onsdag 8.00 - 15.00

Elevhälsa

Specialpedagoger