Elevforum

Skolan har olika forum för att skapa delaktighet och samverkan mellan skola, elever och vårdnadshavare.

För elevernas inflytande och delaktighet i verksamheten har skolans elevrådsmöte en gång var tredje vecka. Dessa elevråd inbegriper även matråd där skolan samarbetar med skolans matleverantör.

Skolan har fått miljöutmärkelsen Grön flagg och miljöarbetet bedrivs aktivt i skolans miljöråd.

Se även skolans värdegrund samt Skolplattform Stockholm för vidare information.

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. En elev ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Elevens åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till elevens ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.

Inflytande över utbildningen

Elevernas möjligheter att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från deras intressen och  erfarenheter. Därför är det bra med elevinflytande när undervisningen planeras, genomförs och utvärderas.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas

  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras

  • vilka arbetsformer man ska använda

  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Elevråd

Representanterna i elevrådet är elever på skolan. Ett elevråd arbetar med olika frågor som är viktiga för eleverna: skolans ordningsregler, var cykelställen ska stå eller schemafrågor. Det är fritt från partipolitisk och religiös grund.

Dela:
fredag, juni 1, 2018 - 09:05