Digitalisering

För att möta Skolverkets krav på digitalisering av skolan har det på skolan skapats en digitaliseringsgrupp. Den består av förstelärare och arbetslagsledare från både låg- och mellanstadiet samt skolans IKT-pedagog. Sammankallande samt informationskanal för gruppen är rektor som dessutom sett till att tid och utrymme för digitaliseringen finns på skolan.

Förutsättningarna för genomförandet av gruppens uppdrag är goda då IT-kompetensen på skolan är mycket hög och personalen har sedan många år vana av att arbeta digitalt. Just nu driver digitaliseringsgruppen ett projekt på skolan där alla lärare arbetar med olika digitala moduler på Skolplattform Stockholm.

Framtida projekt för gruppen är införandet av  programmering i framför allt ämnena matematik och teknik.

Digitalisering på fritidshem och förskoleklass.

Fritids och förskoleklass har arbetat tillsammans med skolans IKT-pedagog för att digitalisera sin verksamhet. Bland annat har man fördjupat sig i programmering och den digitala lärplattformen Office 365. Under läsåret kommer fler verktyg att implementeras inom dessa verksamheter, både centrala men även lokala på skolan.

Varför digitalisera skola och fritidshem?

Det finns flera skäl till varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens:

  • vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt
  • för att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv
  • för att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar
  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • ​kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
Dela:
tisdag, augusti 21, 2018 - 10:03