Årskurs 4 - 6

Under årskurs 4 – 6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer ansvar. Eleverna möter nya lärare i musik, hemkunskap och språkval.

Vid höstterminens slut i årskurs 6 sätts det första betyget och under våren i samma årskurs gör eleverna även de nationella proven.

När eleverna lämnar vår skola är de redo för fortsatt skolgång. En grund är lagd för vidare studier och en tillit till att ”jag kan” finns hos varje elev.

Förutom att få kunskaper får ditt barn träna sig på att förstå och umgås med andra. Alla elever ska visa respekt för sin omgivning. De får lära sig att alla människor har samma rättigheter oavsett kön, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Demokrati och mänskliga rättigheter gäller lika mycket i skolan som i vårt övriga samhälle.

Har ditt barn annat modersmål än svenska som ni även talar hemma? Då har barnet rätt att få modersmålsundervisning. Det sker som språkval utanför den vanliga skoltiden.

Allmän information

Grundskolan är obligatorisk i Sverige. Här går alla barn i nio år. De flesta börjar årskurs 1 på hösten det år de fyller 7 år. Varje läsår består av två terminer, en höst- och en vårtermin. Om ditt barn har någon form av utvecklingsstörning har barnet rätt att istället gå i grundsärskola hos oss, som anpassas efter varje elevs förutsättningar. Grundskolan är avgiftsfri. Det betyder att du inte betalar något för utbildning, böcker och skolmaterial. Även skolmaten är gratis. Eleverna har tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek.

Betyg från årskurs 6

Skolan sätter betyg från årskurs 6. Ditt barn får sedan betyg varje termin till och med slutbetyget i årskurs 9. Betyget visar hur väl elevens kunskaper motsvarar skolans krav. Det är med det betyget ditt barn söker vidare till gymnasiet. Lägsta krav är godkänt i åtta ämnen och tolv för de högskoleförberedande programmen. Det finns sex betygsnivåer: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta betyget för att bli godkänd. F är inte godkänt.

Fritidsklubben efter skoldagens slut

Ditt barn kan gå på vår fritidsklubb. Skolans och fritidsklubbens personal samarbetar för att tiden på fritidshemmet ska vara trygg, rolig och givande för ditt barn. Fritidsklubben är en pedagogisk gruppverksamhet som ska stödja och stimulera elevers utveckling. Till skillnad från skolan kostar det pengar att ha barnet på fritidshem. Det är kommunen som bestämmer avgiftens storlek.

Vårdnadshavare

Prata med barnets lärare eller annan kontakt du har i skolan om du är fundersam över något. Varje termin träffar du också barnets lärare i ett utvecklingssamtal. Det är viktigt att skolans arbete sker i samarbete med hemmet. Det är också ett bra tillfälle att diskutera hur ditt barn trivs och fungerar i skolan. På föräldramöten träffar du lärare och andra föräldrar för att på ett mer allmänt sätt prata om verksamheten och vad som planeras. Dina frågor och synpunkter är viktiga också här! 

Dela:
tisdag, augusti 21, 2018 - 09:43