Om skolan

Oxhagsskolan är en plats för lärande och trivsel.

Oxhagsskolan har uppmärksammats för våra elevers goda resultat. Det hänger samman med vår satsning på tidigt läsande samt en mycket engagerad personal. Hos oss står eleven och lärandet i centrum. Vi vet att alla barn vill och kan lära, men att man lär på olika sätt och i olika tempo. Vi anpassar därför undervisningen för att alla ska kunna uppnå minst godkänt resultat.

Oxhagsskolan ska vara en plats där varje elev ska må bra, lära sig och utvecklas tillsammans med sina vänner.

Oxhagsskolan är en F-6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 320 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 180 elever är inskrivna på fritidshemsavdelningarna. Varje avdelning består av elever från en årskurs. I skolans fritidsklubb är en stor del av eleverna i årskurserna 4, 5 och 6 inskrivna.

Ungefär 95% av barnen har svenska som andraspråk. Området har stor in- och utflyttning. Nyanlända elever som ännu inte kan någon svenska går den första tiden i en förberedelsegrupp. De slussas sedan ut till sin vanliga klass så snart som möjligt, till en början i vissa ämnen efter ett individuellt utformat schema för att till slut endast vara i sin klass.

Antalet fast anställda på skolan är cirka 60. Alla lärare är behöriga. Fem lärare har 
speciallärar-/specialpedagogutbildning och arbetar med elever och lärare i en till två årskurser. Minst en lärare i varje arbetslag har utbildning i svenska som andraspråk.

På varje fritidshemsavdelning finns minst en personal som har fritidspedagog eller fritidsledarutbildning.
 

Skolledning

Styrdokument

Skolans styrdokument utgör grunden på vilken verksamheten baseras. Dokumenten kan alla kopplas till Skolverkets tydliga mål och vision.